Strony

niedziela, 1 stycznia 2012

PATER NOSTER ANTYKU [1-4]

1. HEBRAJSKI [Język Starego Testamentu]:
 Avinu szebaszamayim yitkadesz szimcha, tavo malchutecha, yease retsoncha kebaszamayim ken ba'aretz. Et lechem chukenu ten lanu hayom, uslach lanu al chataeinu, kefi szesolchim gam anachnu lachot'im lanu. Veal tevienu lijdei nisajon ki im chaltzenu min hara. Ki lecha hamamlacha hagvura vehatif'eret leolmei olamim. Amen.
2. ARAMEJSKI [Język Jezusa]:
Abbun d`Baszmajo. Titeh malkutok tkuadasz szmochne. Abbun d`Baszmajo! O d`Baszmajo of baroajkan nehweh sebjonoch hab. Lan lachmc dsunkwonan jawmono waszbuk lan hawbajn wahtohajn. Ajkano dowhan szbakn lhajobajn. Elo fason men biszo, wlo telanlnesjuno matul dilochi malkuto. Whajlo wteszbuhto lolan olmin. Amen.
3. Grecki [Język kościoła antycznego i wczesnośredniowiecznego]:
Pater (h)emon (h)o en tois ouranois (h)agiastheto to onoma sou eltheto (h)e basileia sou genetheto to thelema sou (h)ws in ourano kai epi ges Ton arton (h)emon ton epiousion dos (h)emin semeron kai aphes (h)min ta opheilemata (h)mon (h)os kai (h)emeis aphekamen tois opheiletais (h)mon kai me eisenegkes (h)mas eis peirasmon alla (h)rusai (h)mas apo tou ponerou  Amin.
4. ŁACINA [Język Kościoła Katolickiego]:
Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.  Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.  Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.  Amen.

Brak komentarzy: