Strony

środa, 4 stycznia 2012

PATER NOSTER [1-14] w językach słowiańskich


0. STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI: Otcze nasz, Iże jesi na niebiesiech, da swiatitsia imia Twoje: da priidiet carstwije Twoje: da budiet wola Twoja, jako na niebiesi i na ziemli: chleb nasz nasuszcznyj dażd’ nam dnieś: i ostawi nam dołhi nasza, jakoże i my ostawlajem dołżnikom naszym: i nie wwiedi nas wo iskuszenije, no izbawi nas ot łukawaho.
 
zachodniosłowiańskie

1. Czeski: Otče náš, jenž jsi v (nebo: na) nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]Amen.

2. POLSKI: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

3. SŁOWACKI:  Otce nás, ktorý si na nebejiach! Posvät' sa meno Tvoje; prid k nám král'ostvo Tvoje; bud' vólá Tvoja jako v nebi, tak i na zemi! Chlieb nás vozd'ajsi daj nám dnes, a odpust' nám nase viny, jako i my odpúst'ame nasim vinnikom; a neuvvod' nás v pokusenie; ale zbav nás od zlého! Amen.

4. SERBSKI DOLNOŁUŻYCKI: Wozc naż, kenľ sy na njebju, huswěczone budzi twojo mě. Twojo kraljestwo przydzi. Twoja wola se stani, ako na njebju tak teľ na zemi. Nawedny klěb daj nam dziěnsa. A wodaj nam na še winy, ako my wodawamy našym winikam.  A njewjedź nas do spytowanja, ale humoľ nas wot togo złego. [Przeto twojo     jo to kralejstwo a ta moc a ta cesć do nimjernosći.]

 

5. SERBSKI GÓRNOŁUŻYCKI Naš wótče, kiľ sy ty w njebjesach, swjećene budź twoje mjeno. Přińdź k nam twoje kralestwo. Twoja wola so stań, kaľ na njebju, tak teľ na zemi. Naš w šědny chlěb daj nam dźensa. A wodaj nam naše winy, jako my wodawamy naą š im winikam. A njewjedź nas do spytowanja, ale wumoľ nas wot teho złeho. [Přetoľ twoje je to kralestwo a ta móc a ta česć haš do wěčnosće.]


wschodniosłowiańskie

6. ROSYJSKI:Otcze nasz, suszczyj na niebiesach! Da swiatitsa imia Twajo, da pridiot Carstwo Twajo; da budiet wolja Twaja i na ziemle, kak na niebie; chleb nasz nasuszcznyj daj nam na siej dień; i prosti nam dołgi naszy, kak i my proszczajem dołżnikam naszym; i nie wwiedi nas w iskuszenije, no izbaw` nas ot łukawowo. Ibo Twajo jest` Carstwo i siła wo wieki. Amiń.

7. BIAŁORUSKI: Ojča naš, jaki joszć u niabiosach, chaj szviacicca imia Tvajo. Chaj pryjdzie Carstva Tvajo. Chaj budzie vola Tvaja j na ziamli, jak na niebie. Chleb naš nadzionny daj nam na sionna.  I daruj nam dauhi našyja, jak i my darujem dauľnikam našym. I nia uviadzi nas u spakusu, ale asłani nas ad złoha.  [Bo Tvajo joszć carstva

 j siła j słava naviečna.] Amin.

 

8. UKRAIŃSKI:  Otče naš, ačo na nebi, nechaj svjatyt' sja imja tvoje.  Nechaj pryde carstvo tvoje. Nechaj bude volja tvoja, jak na nebi tak i na zemlji. Chlib našščodennyj daj nam s'ohodnji. I prosty nam dovhy naši, ja i my prošajemo dovľnykam nasym. I ne vvedy nas u spokusu, a izbavy nas ot lukavoho. [Bo tvoje jest' carstvo j syla j slava po viky]. Amin.


południowosłowiańskie

9. słoweński: Oče naš, ki si v nebesih, Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih,tako na zemlji. daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naąe dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolľnikom  in ne vpelji nas v skuąnjavo,temveč reši nas vsega hudega. AMEN.

10. SERBSKI: Oce nash, izhe jesi na nebesjeh! Da svjatitsja imja Tvoje; Da pridet carstvije Tvoje; Da budet volja Tvoja, Jako na nebesi i na zemlji; Hleb nash nasushni dazd nam dnes; I ostavi nam dolgi nashja Jakozhe i mi ostavljajem dolzhnikom nashim; I nevovedi nas vo iskushenije; No izbavi nas ot lukavago. Jako Tvoje jest Carstvo i sila i slava, Oca i Sina, i svjatoga Duha, ninje i prisno i vo vjeki vjekov, Amin.

11. Chorwacki: Oce nas, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Budi volja tvoja kako ina zemlji tako i na nebu . Daj nam danas kruh nas svagdasnji i otpusti nama duge nase kako mi otpustamo duznicima nasim; i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen

12. BOŚNIACKI: Oçe nać, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje! Doĺi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji! Kruh nać svagdanji daj nam danas! I otpusti nam duge naće, kako i mi otpućtamo du¦nicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, jer je Tvoje kraljevstvo, sila i slava, zauvijek. Amen.

13. BUŁGARSKI: Otcze nasz, kojto si na nebesata, da se sveti imeto Ti, da dojde carstvoto Ti, da ba'de voljata Ti kakto na nebeto, ta'j i na zemjata. Daj nim dnes hlajaba ot kajto se nużdajem. Prosti grechovete ni taka, kakto i nije sme prostili. Na oneze. Kojto sa ni storili zło. I ne ni izprawaj pred iskruszenije, a ni izbawi ot łukavija. Amin

14. MACEDOŃSKI: Oče naš, što si na neboto, da se sveti tvoeto ime.  Da dojde tvoeto carstvo.  Da bide tvojata volja, kako na neboto, taka i na zemjata.  Lebot na š nasušen daj ni go deneska.  I prosti ni gi dolgovite, kako i nie što im gi pro štavane na na šite dolľnici.  I ne vovedubaj ne vo isku šenie, tyky izbavi ne od zloto.

Brak komentarzy: