Strony

sobota, 10 września 2011

EUROPEJCZYCY

    NARODY - GRUPY ETNICZNE
LUD -  zbiorowość ludzka o powiązaniach etnicznych kształtujących się na gruncie języka, kultury, regionu zamieszkania i pochodzenia [Encyklopedia PWN.1982].
NARÓD -  1. trwała wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości jej członków [Encyklopedia PWN.1982].
2. wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków [wikipedia].
3. wykształcona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała w wyniku współżycia jednostek, rodzin i grup w określonych warunkach przyrodniczo-biologicznych oraz wytworzyła rozumiane przez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie:
- potrzeby, emocje, wyobrażenia;
- język
- środki i sposoby ich zaspokajania, nadając im swoisty dla własnego poznania sens kulturowy [def. socjologiczna].

GRUPA ETNICZNA - społeczność ściśle związana z obszarem przez nią zamieszkiwanym, cechująca się świadomością odrębności językowej, niekiedy kulturowej.
EUROPEJCZYCY

Brak komentarzy: